ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 เปมิกา อุ่นเรือน ลำพูน 2019-03-23
2 เปมิกา อุ่นเรือน ลำพูน 2019-03-23
3 นางสาว สิริกร แก้วมาก ลำปาง 2019-03-22
4 น.ส.เกศรินทร์ ยอดโนชัย เชียงราย 2019-03-21
5 กัญชพร จิระธนภัค เชียงใหม่ 2019-03-20
6 ประภัสสร ปราศัย สุโขทัย 2019-03-19
7 เดโชเดช สาครสินธุ์ ลำพูน 2019-03-19
8 อาณัติ ภักดีนอก น่าน 2019-03-14
9 นางสาว ธัญลักษณ์ ขันทอง เชียงใหม่ 2019-03-07
10 นายชิษณุกร มหานิล น่าน 2019-02-24

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs