ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 อรุณี ปันต๊ะ เชียงใหม่ 2018-05-17
2 เมียววดี เครือทอง เชียงใหม่ 2018-05-17
3 ธัญชนก คมปรียารัตน์ พะเยา 2018-05-10
4 ปัญญากร ปันศักดิ์ เชียงใหม่ 2018-05-06
5 สุวิตรา โอคุโบ กรุงเทพมหานคร 2018-04-30
6 น.ส.จีรวรรณ ใหม่วงษ์ ตาก 2018-04-27
7 ดรุณี หยุมปัญญา ลำพูน 2018-04-25
8 ปัทมพร ธิปาละกุล ลำปาง 2018-04-19
9 นางสาว ณหทัย ขวัญฤดี เชียงราย 2018-04-09
10 นางสาว สุนิสา พรมเอ้ย เชียงราย 2018-04-07

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs