ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 วรรณรี เจริญจิตนิรันดร์ แม่ฮ่องสอน 2017-05-10
2 สุวนันท์ ชมพูแพรวพรรณ แม่ฮ่องสอน 2017-05-09
3 อัจฉรา กล้วยมล เพชรบูรณ์ 2017-05-05
4 อัครวัฒน์ เรืองภูผาพันธ์ ตาก 2017-05-03
5 นส. ภิรญา ไทรงาม เชียงใหม่ 2017-05-01
6 นส. ภิรญา ไทรงาม เชียงใหม่ 2017-05-01
7 จาตุรนต์ ประนัดทา เชียงใหม่ 2017-05-01
8 ศิริลักษณ์ ไชยมัตสยาอานนท์ เชียงใหม่ 2017-05-01
9 ทิพวัลย์ อภิวงศ์ พะเยา 2017-04-26
10 วาสนา อ้อยบำรุง พะเยา 2017-04-26

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs