ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 เกียง ลุงมั่น เชียงใหม่ 2017-04-23
2 กุลธิดา นนธิ เชียงใหม่ 2017-03-31
3 กนกวรรณ นันทภักด์ น่าน 2017-03-29
4 มณีรัตน์ ไชยแก้ว แพร่ 2017-03-28
5 มณีวรรณ ขันเงิน แพร่ 2017-03-27
6 เมธี กิติยา ลำปาง 2017-03-26
7 นางสาว กุศาวดี ปันโท๊ะ ลำปาง 2017-03-26
8 น.ส.ณัฐธยาน์ กองคำ เชียงใหม่ 2017-03-25
9 จันสุดา สุวรรณศิริสุข เชียงใหม่ 2017-03-21
10 อัญชลี ตุ้ยหล้า เชียงใหม่ 2017-03-11

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs