ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ฐิติกา ไชยเทพ เชียงใหม่ 2018-07-17
2 วรรณภา บุญอินทร์ เชียงใหม่ 2018-07-12
3 นางสาวชนัญชิดา วรรณศรี ลำพูน 2018-07-11
4 นางสาว อมรณัฐ ฟักแฟง เชียงใหม่ 2018-07-09
5 ภาณุพงศ์ เรือนใส ลำพูน 2018-07-05
6 นายรพีพัฒน์ พงศ์ธีรชัย เชียงใหม่ 2018-07-02
7 นางสาวอทิตยา เครือใจ ลำปาง 2018-06-24
8 วรรณภา ยานะ แม่ฮ่องสอน 2018-06-23
9 นางสาวสุรีย์นิภา แสงสี เชียงใหม่ 2018-06-15
10 วันวิสา รักษา เชียงใหม่ 2018-06-14

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs