ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 น.ส จารุวัลย์ ปันติมุ่ง เชียงใหม่ 2017-06-16
2 พัชราภรณ์ ทาชัย เชียงใหม่ 2017-06-14
3 พิมพ์ แซ่ซ้ง พะเยา 2017-06-14
4 ชฎาพร ลือชา เชียงใหม่ 2017-06-12
5 มาลินี ชูเกตุ อุตรดิตถ์ 2017-06-08
6 ภัควลัญชญ์ สุรินทร์ เชียงราย 2017-06-05
7 นางสาว วชิราพร จั๋นต๊ะ เชียงใหม่ 2017-06-03
8 นางสาว ทรัพย์ศิริ ภิโลคำ เชียงใหม่ 2017-06-03
9 ปาริฉัตร จันต๊ะเจริญ เชียงใหม่ 2017-05-30
10 นางสาวชัชชษา เขมทินเมธัส น่าน 2017-05-30

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสัญลักษณ์ รอง...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs