Disable Preloader

ชี้แจงโรงเรียน

ชี้แจงโรงเรียน

เรื่องชี้แจง

            เนื่องจากมีความเข้าใจผิดในเรื่องชื่อของโรงเรียน   ระหว่างโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่   กับ  โรงเรียนรามบริรักษ์  (ไม่มีเชียงใหม่)     โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแจ้งว่า   โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเดียวกัน ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ  ต่อกัน และไม่มีสาขาใดๆ ในประเทศไทย     ดังนั้นกรณีนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์  ต้องการติดต่อเรื่องเอกสารการจบหรือติดต่อกับโรงเรียนรามบริรักษ์  นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามทาง สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.)  ได้    จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Share: