Disable Preloader

ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่

ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่

"ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่  มร.อะซึชิ  โอคาซากิ  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560"

Share: