bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2545
โรงเรียนรางวัลระบบการประกันคุณภาพระดับดีมาก ปี 2552 และ 2553

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่จบแล้วสามารถเข้าทำงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนักศึกษาจบจากโรงเรียนสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัย ก็สามารถนำรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิจได้

สมัครเรียนออนไลน์

ประมวลภาพ พิธีรับใบประกาศนียบั...


ที่ปรึกษาต่างประเทศเยี่ยมโรงเร...


มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!


เปิดแล้ว ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเน้นคุณภาพเป็นหลัก สิทธิพิเศษนี้ มอบให้ฟรี กับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เท่านั้น ...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs