Disable Preloader

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง  โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ  มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น  

          เวลาเรียน  วัน จันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.00 -16.00  น.

         ทำการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์เจ้าของภาษา

Share: