ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวมยุรี ปู่อ้าย นางสาวณัฐชยา ทากัน และนักศึกษารุ่นที่ 107 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำนักงานส่งเสริมก...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-07-30

และนี่ก็เป็น1ตัวอย่างสำหรับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ที่ช่วงนี้ได้กลับมาเมืองไทยเยี่ยมบ้าน และพักผ่อน เพื่อเป็นการชาร์จแบต ให้กับตัวเอง หลังจากที่นักศึกษาทั้ง3คนนี้ได้ทำงานจนครบสัญญา 3...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-08-01

8 สิงหาคม 2565 นี้ Mr.Kazunori Aoki ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคโช ไค ( ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง นักศึกษาโ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-08-19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 4 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 1 คน

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-09-05

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น อีก 2 คน โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภููมิเมื่อเย็นวันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าทำงานในศูนย์พยาบา...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-09-09

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่า...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-09-26

ในวันศุกร์ที่23กันยายน 2565 ที่ผ่านมานี้ Mr .Kazunori Aoki กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคโซไค (ประเทศไทย) จำกัด และในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียน รามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบ ท่านกงสุลใหญ่ประเ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-09-29

หลังจากที่นักศึกษาทั้ง 4 คน ผ่านการอบรมด้านบริบาลญี่ปุ่นแล้ว ได้เข้าทำงานกับโรงพยาบาล Takesato ซึ่งตั้งอยู่เมือง Kasukabe จังหวัด Saitama ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาทั้ง4 คนนี้ก็จะได้ไ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-10-03

ของแสดงความยินดี วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา นักศึกษาได้เดินทางแล้วอีกหนึ่งรุ่น นางสาววันวิสา รักษา และ นางสาวธรรญชนก จรรยาศรี นักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ทั้ง 2 คนนี้ จะเป็นชุดแรกที...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2022-10-03

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์ชียงใหม่ ได้เข้าไปเยี่ยมเยื่อน ดูแลนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่เข้าทำงาน ณ โรงพยาบาล Uenohara

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-10-05

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่ 107 ที่สำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล จะต้องเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และเข้าฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกระ...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2022-10-06

หลังจากที่นักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วจะได้เข้าฝึกอบรมด้านการบริบาลญี่ปุ่น จากศูนย์ฝึก Jateo เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-10-10

สองพี่น้อง บิว โบว์นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง 2 คน ผ่านการอบรมด้านบริบาลญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นนักศึกษาชุดแรกที่เข้าทำงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เมือง...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-10-17

อีกหนึ่งของภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) แล้ว สนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2022-12-22

โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้หารือและสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ทางด้านการบริบาล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมต่อไป

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2022-12-22

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 7 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) และสนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2023-01-10

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัด...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เย็นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตและผู้้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

"ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ มร.อะซึชิ โอคาซากิ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560"

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Noguchi ผู้จัดการสถานพยาบาล และ Mrs.Takuhashi พยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาล อิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มาเยี่ยมชมการเรียนก...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมือวันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดยนายอภิชาติ แดงบัว และ Mr.Kazunori Aoki ได้เข้าให้สัมภาษณ์ใน รายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (กดดูลิงค์)https://youtu....

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าพบเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือนักศึ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนได้จัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน จนสอบผ่านเกณ์ (N4) ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด ซึ่งขณะนี้มีนักศึ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพนิตา ต่อพิทักพงษ์ และนางสาวจันทร์จิรา พนมไพร ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาท...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญีปุ่น ได้จัดเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าไปศึกษาดูงานก่อนปฏิบัติงานจริงโดยมี Mr.Kazumori Aoki คอยรับนักศึกษาและ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น มาพบปะนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

วันที่ 14 มิถุนายน​ ที่ผ่านมา​ บริษัท Green Life Group ชึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจด้านสถานพยาบาล และศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนำโดย Mr.Keiji Arai กรรมการตัวแทนบริหาร ได้เข้าเยี่ย...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขยูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณี ของชาวเชียงใหม่ โดย​ได้จัดหน่วย​บริการ​​น...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา Mr.Keiji Arai (Representative Director) กลุ่มบริษัท Green life japan คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม (Managing Diractor) บริษัท NC Group และ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (As...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับทีมงาน จากสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานได้มาเยี่มชมโรงเรียนและและการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยสถานพยาบาลฮิตาบาช...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นสัมภาษณ์งานกับสถานพยาบาล AIWA-EN (愛和苑) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นและได้ผ่านการสอบว...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2019 เวลา 22.55-23.00 น. ของประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์นายแพทย์นาโอกิ อิตาบาชิ ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ BS Fuji ประเทศญี่ปุ่น โด...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลChersery home พร้อมคณะ ที่เข้า...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 Mr.Kento Kozai ; Manager Director Tanaka Gakuen Co., Ltd. (Japan) (สถาบันการศึกษาทานะกะ ประเทศญี่ปุ่น) ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พร้อม...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรดน้ำ -ดำหัว ในครั้งนี้

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้ไปส่งนักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น เดินทางไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบิน โดยก่อนเดินทางนักศึกษาจะต้องเ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

นักเรียนหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ผ่านมาตรฐานการอบรมด้านวิชาชีพจาก JATEO จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงให...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ได้มีโอกาสติดตาม Mr.Chikara Hariya นายกเทศมยตรีเมืองโคกะ และ Mr.Teruo Kurokawa ประธานสภาเทศบาลเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนรามบริรักษ์​เชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Chikara Hariya นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัด อิราบากิ ประเทศญี่ปุ่น Mr. Teruo Kurokawa ประธานสภาเทศบาลเมืองโคกะ และ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

รายการเนชั่นข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี สรารัตน์ รัตนสุวรรณ และ นิติรัฐ บัวจันทร์ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายโทโมยูกิ โอโนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน เมืองคาสึอาเบะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชม...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารสถานพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน ในวันหยุดก็ได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆใ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น เมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องเข้าอบรมที่ JATEO ก่อน 1 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้งานการบริบาลของญี่ปุ่นก่อนเข้าป...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น จำนวน 7 คน ได้ทำสัญญาการทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น และพร้อมเดินทางในเ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเ...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

โรงพยาบาล Uenohara ประเทศญี่ปุ่น อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นที่ พร้อมรับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าทำงาน โดย Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย) ได้กล่าวถึงโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พิธีจบการศึกษาและการเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และการสนั...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

รายการขยี้ข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี , สรารัตน์ รัตนสุวรรณ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22 เนชั่นทีวีติดตามคนไทยชุดแรก...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

#จบแล้วทำงานญี่ปุ่น#กลับมามีงานทำ#สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการไปกับโครงการIMMเท่านั้น คุณสมบัติในการสมัครเรียน 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 2....

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-25

ก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาต้องเข้าอบรมกับกรมแรงงานก่อน 1 วัน โดยเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร การบริบาลญี่ปุ่น ได้ไปส่งคณะนักศึกษาที่เรียนจบ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรการบริบาลจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่แล้ว จะได้รับการดูแลและประสานงานในการเข้าทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และก่อนจะเข้าไป...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

ทยอยกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะ นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่สอบผ่าน และเป็นรุ่นที่ 4 แล้วที่เดินทางไปทำงานสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการดูแลและประสานงานในการทำงานอย่างถูกต้องตาม...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร และสอบผ่านแล้ว จะได้สัมภาษณ์งานกับผู้บริหารสถานพยาบาลที่นักศึกษาจะเข้าไปทำงาน โดยมีการสัมภาษณ์ทาง VDO Conferance ก่อน ซึ้งบรรยาการในการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างกันเองและสนุ...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียใหม่ โดย Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศและ อ.อภิชาติ แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับMs.Kojima Keiko ที่ปรึกษาการ...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย อ.อภิชาติ แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ สช.) ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบา...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-11-25

โรงพยาบาล ทาเคะซาโตะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าแนะแนวและอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงพยาบาล และสัมภาษณ์งานกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษา ( N...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ อีก 3 คน ได้เดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยทั้ง 3 จะได้เข้าร่วมงานกับโรงพยาบาล Shumeikan จังหวัด อิบารากิ ณ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรีย...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่นมาฝาก

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

สถานพยาบาล Syumeikan จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีรับเข้าทำงานให้กับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 3 คน และยังจะมีนักศึกษารุ่นต่อไปพร้อมเดินทางไปร่วมงานอีกเร็วๆ นี้

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-11-25

ปาร์ตี้เล็กๆ ของนักศึกษารามบริรักษ์เชียงใหม่ที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉลองเนื่องในวันครบรอบ 1 ปีของการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ของนางสาวจันจิรา

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-12-16