Disable Preloader

การขอ ใบรับรองขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14)

การขอ ใบรับรองขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ต้องการใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14)  สามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  (สสจ.) ภายใน 180 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563)   โดยเตรียมเอกสารดังนี้

                1.  สำเนาบัตรประชาชน

                2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

                3.  สำเนาใบประกาศนียบัตรโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

                4.  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล

                5.  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่น)

                6.  รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ

 สำหรับผู้ที่ไปยื่นแล้วมีการแจ้งไม่พบรายชื่อ โรงเรียนกำลังดำเนินการประสานงานให้ สามารถโทรแจ้งรายชื่อกับทางโรงเรียนได้

Share: