Disable Preloader

ชนะเลิศการแข่งขันวัดสัญญาณชีพ

ชนะเลิศการแข่งขันวัดสัญญาณชีพ

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวมยุรี   ปู่อ้าย  นางสาวณัฐชยา   ทากัน  และนักศึกษารุ่นที่ 107  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทการแข่งขันการวัดสัญญาณชีพ  และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  

Share: