Disable Preloader

ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

วันที่ 17  ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi  Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น พร้อมคณะ ในการมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่และเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

Share: