Disable Preloader

ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว อีก 2 คน  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของโรงเรียน   ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งรุ่น หลังติดช่วงสถานการณ์covid - 19      เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นทั้ง 2 คน จะต้องเข้ากักตัว 14 วัน ตามสถานที่ที่ทางญี่ปุ่นกำหนดไว้  จากนั้นนักศึกษาจะเข้าอบรมบริบาลญี่ปุ่น 1 เดือน ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชิรายูริ จ.ฮอกไกโด ต่อไป

Share: