Disable Preloader

ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ไปทำงานในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่นมาฝาก   

Share: