Disable Preloader

นักศึกษาทยอยเดินไปทำงานอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาทยอยเดินไปทำงานอย่างต่อเนื่อง

ของแสดงความยินดี

วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา นักศึกษาได้เดินทางแล้วอีกหนึ่งรุ่น

นางสาววันวิสา รักษา และ นางสาวธรรญชนก จรรยาศรี นักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ทั้ง 2 คนนี้ จะเป็นชุดแรกที่เข้าทำงานกับทางสถานบริบาล Friends ตั้งอยู่ที่เมือง Tochigi จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น

Share: