Disable Preloader

นักเรียนเยาวชนดีเด่น

นักเรียนเยาวชนดีเด่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ ซึ่งโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่มีนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 3 คน คือ

         1.  นายชนิน   รินทรแก้ว   เยาวชนดีเด่น

         2.  นางสาวมยุรี   ปู่อ้าย   เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จากการแข่งขันการวัดสัญญาณชีพ (ทักษะวิชาทางการพยาบาล)

         3.  นางสาวณัฐชยา   ทากัน  เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ จากการแข่งขันวัดสัญญาณชีพ (ทักษะวิชาทางการพยาบาล)

ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน  2565  ณ  หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

Share: