Disable Preloader

ฝึกภาคปฏิบัติ

ฝึกภาคปฏิบัติ

นักศึกษา โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ รุ่นที่ 107  ได้สอบผ่านภาคทฤษฎี และพร้อมเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  โดยวันที่ 4  กรกฎาคมที่ผ่านมา อ.เกษณี  เอกสุวรรณ  ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 เดือน   

Share: