Disable Preloader

พร้อมเดินทางแล้ว

พร้อมเดินทางแล้ว

ขณะนี้สถานการณ์ covid-19 ได้มีการผ่อนคลายลง ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้สามารถเข้าในประเทศได้ หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการปิดประเทศ 

 นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่สอบผ่านและรอเดินทางเพื่อไปทำงานด้านการบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอกำหนดวันเดินทาง  

Share: