Disable Preloader

ยินดีกับการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

ยินดีกับการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 2 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 2 คน

Share: