Disable Preloader

ส่งนักศึกษาไปญี่ปุ่น

ส่งนักศึกษาไปญี่ปุ่น

ก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาต้องเข้าอบรมกับกรมแรงงานก่อน 1 วัน โดยเช้าวันที่  18  พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร การบริบาลญี่ปุ่น ได้ไปส่งคณะนักศึกษาที่เรียนจบและสอบผ ่านพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น    ณ สถานีรถไฟ เชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปอบรมที่กรมแรงงานก่อนขึ้นเครื่อง ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยค่ะ

Share: