Disable Preloader

โรงพยาบาล Chersery home เข้าศึกษาดูงาน

โรงพยาบาล Chersery home เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ  แดงบัว ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้ให้การต้อนรับ  นายแพทย์เก่งพงศ์    ตั้งอรุณสันติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลChersery home  พร้อมคณะ   ที่เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอน  พร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมม่ือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เพิ่มทางเลือกในการทำงานของนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่    

Share: