Disable Preloader

๊ีUenohara Hospital

๊ีUenohara Hospital

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565  Mr.Kazunori Aoki ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์ชียงใหม่ ได้เข้าไปเยี่ยมเยื่อน  ดูแลนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่เข้าทำงาน ณ โรงพยาบาล Uenohara  

Share: