เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เปิดดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2539 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม015/2539 เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดู...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-27

ความก้าวหน้าและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้นักศึกษ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-30