Disable Preloader

ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

  1. เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
  2. เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐบาล ตามข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการฝึกงานของกระทรวงสาธารณสุขกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่
  3. เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับวิชาชีพ ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2545
  4. หลักสูตรสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้
  5. ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น
  6. ปี พ.ศ. 2559 ได้ทำ MOU ร่วมกับ โรงพยาบาลอิตาบาชิ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในรับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เข้าเป็นพนักงานฝึกหัด
  7. ปี พ.ศ.2562 ได้ทำ MOU ร่วมกับ สถาบัน TANAKA  LAKUEN  ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น
  8. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 Chikara Hariya นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียน พร้อมหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด อิบารากิ  ชื่นชมและขอบคุณ จากการที่โรงเรียนผลิตนักศึกษาเข้าทำงานในสถานพยาบาลที่ จังหวัดอิบารากิ  และยินดีต้อนรับนักศึกษาที่จะเข้าไปทำงานในรุ่นต่อ ๆไป
  9. ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทเคโซไค (ประเทศไทย) จำกัด และ J WORK Recruitment  ดูแลและดำเนินการประสานงานกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และดำเนินการการเดินทางเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา
Share: