หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษา...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4 จะเข้าทำงานในสถานพยาบาลในประเทศอย่างถูกต้อง โดยมีสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุนพร้อมรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ด...

ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

ใกล้สอบภาคทฤษฎีแล้ว และเตรียมความพร้อมที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการจริงในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา อีก 3 เดือน นักศึกษาต่างตั้งใจเรียนกับอาจารย์พยาบาล และฝึกฝนในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเค...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นางเกษณี เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ายื่นขอหลักสูตร พนักงานให้การดูแล 510 ชั่วโมง และพบปะพูดคุยกับ ท่านนายกสภาการพยาบาล เ...

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษา รุ่นที่ 111 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ หลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล หลักสูตรระยะส้ัน 6 เดือน จบมาแล้วเขัาทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่ง...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง4 คนครับ ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เม...

กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 17 เมษายน 2566 #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น #จบแล้วทำงานญี่ปุ่น#กลับมามีงานทำ คุณสมบัติในการสมัครเรียน 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์...

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 7 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) และสนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประ...

ความประทับใจ จากผู้เรียน