หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษา...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4 จะเข้าทำงานในสถานพยาบาลในประเทศอย่างถูกต้อง โดยมีสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุนพร้อมรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ด...

ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่า...

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น อีก 2 คน โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภููมิเมื่อเย็นวันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าทำงานในศูนย์พยาบา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 4 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 1 คน

8 สิงหาคม 2565 นี้ Mr.Kazunori Aoki ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคโช ไค ( ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง นักศึกษาโ...

และนี่ก็เป็น1ตัวอย่างสำหรับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ที่ช่วงนี้ได้กลับมาเมืองไทยเยี่ยมบ้าน และพักผ่อน เพื่อเป็นการชาร์จแบต ให้กับตัวเอง หลังจากที่นักศึกษาทั้ง3คนนี้ได้ทำงานจนครบสัญญา 3...

ความประทับใจ จากผู้เรียน