Disable Preloader

การเรียนภาคปฏิบัติ

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในโรงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข  โดยโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงของกระทรวง  โดยจะมีอาจารย์พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน

Share: