Disable Preloader

ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้หารือและสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ทางด้านการบริบาล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมต่อไป

Share: