เกี่ยวกับโรงเรียนหลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน